www.hravezijzdrave.cz www.hravezijzdrave.cz www.hravezijzdrave.cz
 

Databáze potravin
PRO DĚTI
Aktuality
Soutěž Hravě žij zdravě
Akce pro děti
Rodinné kurzy
Zdravá výživa
Pohybová aktivita
Strážci zdraví
PRO RODIČE
Rady pro rodiče
Čtení pro rodiče
PRO ODBORNÍKY
Pro pediatry
Pedagogové a trenéři
Výživa dětí
OSTATNÍ
Hry
Humor
Recepty
On-line poradna
Odkazy
Vyhledat
Kontakt
RSS

S T A T I S T I K Y
GENETICKÉ FAKTORY vzniku obezity  Tisk   Email
Napsal PhDr. Iva Málková   |   Čtvrtek, 07 srpen 2008
Ve světě bylo provedeno velké množství studií, ve kterých se zkoumá, do jaké míry se podílejí různé faktory na vzniku a udržení obezity. Častou otázkou je, zda jsme obézní po rodičích, protože jsme to po nich zdědili, či spíše proto, že nás naučili nevhodnému způsobu života, nebo zda je to kombinace obojího. Tedy, zda je obezita způsobována vlivy dědičnými nebo vlivy vnějšího prostředí. Jak tedy zjistit, zda se obezita dědí nebo ne. Uvedeme příklad několika typů studií:

1. Studie, kde geneticky nepříbuzní lidé žijí společně.V těchto studiích se např. porovnávají   rodiče a jejich adoptivní děti, shoda stupně obezity mezi manželi a pod.

2. Studie, kde geneticky příbuzní lidé žijí odděleně. Zde se srovnávají např. rodiče a jejich potomci, kteří žijí v dospělosti odděleně. Lze také srovnávat rodiče a jejich vlastní děti, které však dali k adopci a nežijí tudíž společně.

3. Studie dvojčat. Srovnávají se dvojčata jednovaječná a dvojvaječná. Jednovaječná dvojčata jsou ta, jejichž podoba je tak dokonalá, že je od sebe nemůžeme rozeznat a jsou jim tedy dány předpoklady pro stejnou hmotnost a výšku. U dvojvaječných dvojčat jsou předpoklady pro výšku a hmotnost podobné jako u běžných sourozenců. Vliv prostředí by měl být u obou typů dvojčat podobný, neboť vyrůstají spolu za přibližně stejných podmínek. Zjednodušeně řečeno, oč si tedy budou jednovaječná dvojčata podobná více než dvojvaječná, je záležitostí dědičnosti.

 

Stručně  nastíníme  postřehy  vyplývající  z těchto studií:

1. Dítě, které má jednoho rodiče obézního, se stane obézním asi ve 40%. V rodině s oběma obézními rodiči má dítě šanci se stát obézním v 70% v porovnání se 14% obézních dětí od rodičů s normální hmotností. Pokud jsou i prarodiče obézní, těžko dítě bez odborného zásahu obezitě unikne.

2. Čím starší obézní dítě je, tím je větší pravděpodobnost, že si obezitu zachová až do dospělosti a nikdy se jí už nezbaví.

3. Členové rodiny, např. sourozenci vykazují často shodné změny v tloušťce, společně přibírají, společně hubnou. Také manželé jsou si často v stupni obezity podobni. Je otázkou, zda je to dáno roky společného soužití, či výběrem podobného partnera. Objevuje se i shoda v obezitě lidí a jejich domácích miláčků, např. psů. Bylo zjištěno, že téměř 50% psů, jejichž chovatelé jsou obézní je také tlustých v porovnání s 25% obézních psů s majiteli normální hmotnosti.

Uvedené postřehy lze shrnout tak, že obezita má silnou genetickou složku, ale neví se, jak je tato dědičná dispozice k tučnosti ovlivňována vnějšími faktory. V extrémních podmínkách, např. za hladomoru, bude i dítě náchylné k obezitě hubené a naopak dítě stále se přejídající bez pohybové aktivity se může stát obézním i bez genetických vloh. Dědí se tedy určité dispozice, ale jen sám člověk a vlivy vnějšího prostředí (tj. jak se stravujeme a jak se hýbeme) rozhodnou, zda se obezita vyvine nebo ne. Důležité je, abychom s těmito vnějšími vlivy uměli zacházet, neboť vznik obezity může jedinec ovlivnit svým životním stylem, tj. způsobem výživy a pohybovým režimem.


Obezitu nelze tedy svádět na to, že se podědila po rodičích, nebo na to, že nás matka naučila nevhodně se stravovat, ale je nutné si uvědomit, jaké nejrůznější vlivy se na vzniku a udržení obezity podílejí. Navíc vliv jednotlivých faktorů se může měnit v různém prostředí, za různých podmínek, a u každého člověka se mohou tyto faktory uplatňovat různě. Např. snědení čokolády nebude záviset pouze na tom, zda jsem nasměrován k chuti na sladké, ať už dědičně nebo naučeně, ale závisí to i na momentální náladě, na fyziologickém stavu organismu, na stavu nasycení, na předchozí tělesné aktivitě, na přítomnosti druhých lidí, na dostupnosti čokolády, na atraktivnosti čokolády a pod.

Při zamyšlení se nad původem obezity je nutné vzít v úvahu také to, že náš životní elán - čilost, pohyblivost jsou částečně zděděnou charakteristikou a nedostatek této vlastnosti se může uplatňovat při vzniku obezity. V jedné studii byli 3-měsíční kojenci rozděleni do dvou skupin podle aktivity, tedy podle toho, kolik energie pohybem vydali. Jedna skupina byla daleko čilejší a pohyblivější, zatímco kojenci ve druhé skupině byli daleko "línější". V hmotnosti nebyl mezi těmito dvěma skupinami v této době rozdíl. Při dalším sledování bylo zjištěno, že ze skupiny línějších kojenců vyrostlo daleko více obézních dětí, než ze skupiny pohyblivých dětí.
Nyní se podíváme na hlavní viníky podílející se na vzniku a udržení obezity z jiné strany, rozdělíme si je na viníky biologické, psychologické a sociální.


Mutace genů

Kromě již zmíněných genetických dispozic existují jedinci, u nichž za vznik obezity je zodpovědná  mutace jen jednoho genu a takoví, u nichž polygenní dědičnost vyrobila syndromy s dysregulací na úrovni centrálního nerovového systému, konkrétně v hypotalamu. Mezi neznámější patří syndrom Prader-Willi a syndrom Lawrence-Moon- Bardet-Biedlův. Obezita je zde pravidlem stejně jako řada dalších poruch, popsaných v genetických atlasech. Mutace jen jednoho genu, která má za následek poruchu jídelního chování v důsledku narušení regulačních propojení, se postupně objevují souběžně s rozvojem molekulární genetiky. Zatím jim předcházet nedovedeme, ale nové objevy v oboru endokrinologie - např. leptin, ghrelin, přítomnost inzulínových receptorů v mozku apod. nepochybně přispějí v budoucnu k prevenci a léčbě obezity, stejně jako zkoumání tukové tkáně samotné, která patří mezi významné zdroje celé řady hormonů a regulačních působků.

 
< Předch.   Další >
 
 
 
 
NOVINKY
NEJČTENĚJŠÍ
 
     
  Hravě žij zdravě - Tyto stránky vznikly a jejich provoz byl podpořen z dotačních programů MZ ČR Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví pro rok 2008, 2009 a 2010.
Veškerý zde publikovaný materiál (textový i obrazový), lze použít pouze s písemným souhlasem autora či vlastníka.
Kontaktovat je lze na našem e-mailu. - Webmaster: www, e-mail - Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 bodů.