www.hravezijzdrave.cz www.hravezijzdrave.cz www.hravezijzdrave.cz
 

Databáze potravin
PRO DĚTI
Aktuality
Soutěž Hravě žij zdravě
Akce pro děti
Rodinné kurzy
Zdravá výživa
Pohybová aktivita
Strážci zdraví
PRO RODIČE
Rady pro rodiče
Čtení pro rodiče
PRO ODBORNÍKY
Pro pediatry
Pedagogové a trenéři
Výživa dětí
OSTATNÍ
Hry
Humor
Recepty
On-line poradna
Odkazy
Vyhledat
Kontakt
RSS

S T A T I S T I K Y
Rady pro učitele - možnosti působení na obézní dítě ve školách  Tisk   Email
Napsal PhDr. Iva Málková   |   Čtvrtek, 24 červenec 2008
Úloha školy v prevenci obezity – výchova ke zdravému životnímu stylu, edukace učitelů a vychovatelů, změna klimatu školy
Výchova ke zdravému životnímu stylu není ve školách prozatím pojata jako samostatný předmět. Témata z této oblasti prolínají látkou jiných předmětů (prvouka, přírodověda, rodinná a tělesná výchova) nebo jsou zařazována prostřednictvím samostatných preventivních programů – přednášek, kulturních pořadů, diskusí, školních projektů. Ze zkušeností však vyplývá, že témata zdravé výživy a nutnosti pohybové aktivity jsou poněkud zanedbávána a větší důraz je kladen na prevenci  užívání návykových látek a sexuální výchovu. Ač nechceme na tomto místě nijak zobecňovat, lze říci, že  prevence obezity není většinou na školách na takové úrovni, jaká se jeví být nezbytná.

Určitá naděje pro zařazení těchto témat je spatřována v tvorbě školních vzdělávacích programů, které v dohledné době nahradí stávající platné vzdělávací programy, kde je výchova ke zdravému životnímu stylu jedním z tzv. průřezových témat. Nové školní vzdělávací programy, které si může škola vytvořit dle svých potřeb a možností, dávají prostor pro vznik nových, mezioborových, předmětů, což je pro zařazení témat z oblasti zdravého životního stylu velmi přínosné.

Možnosti působení učitele – resp. školního prostředí na obézní dítě
Uveďme si, jaké možnosti skýtá současná situace, jaké metody intervence lze uskutečňovat  a nastiňme si cestu, jakou by se mohla začít uskutečňovat i změna celková – tj. nezačínejme stavět pyramidu od špičky, nýbrž položme dobré základy, na kterých se bude dát dále stavět.
 
Obezita - je nebo není pro dítě problém?
Ze zkušeností vyplývá, že nadbytečné kilogramy přináší do života každého obézního dítěte určité problémy a to ať zdravotní, tak i psychické, ale otázkou je, do jaké míry si dítě tyto problémy připouští a do jaké míry chce ovlivňovat svůj vzhled. Situace se odvíjí od individuálních psychických vlastností dítěte, jeho věku, tj. jeho psychické vyspělosti, rodinného zázemí, přístupu třídního kolektivu či jiné sociální skupiny, ve které se dítě pohybuje. Pokud tedy budeme chtít na dítě působit, měli bychom si nejprve analyzovat, zda je dítě ve fázi, kdy dokáže své nadbytečné kilogramy přijmout jako problém a nabídnutou pomoc ze strany učitele jako možnost, jak začít tento problém řešit. Jinak se můžeme dostat do situace, kdy dítě i při usilovné snaze selže a odradíme jej od dalšího snažení. Především u dětí mladšího školního věku je riziko neúspěchu velmi vysoké a proto je třeba intervenci dobře zvážit a v každém případě konzultovat situaci s rodinu, jejíž spolupráce bude více než nutná.
 
Osobnost učitele jako „pomocníka“, vytvoření vhodných vnějších podmínek
Role učitele, který se rozhodne pomáhat obézním dětem, se stává poněkud odlišnou, než je tomu při běžném vyučování. Pro efektivní spolupráci s dítětem je nutné, aby byly navázány bližší kontakty a především je nutné, aby mělo dítě možnost učiteli po této stránce plně důvěřovat, aby mělo jistotu, že na veřejnost neprostoupí žádné důvěrné informace, jejichž zveřejnění si nepřeje samo dítě. Role učitele jako „pomocníka“ vyžaduje od něj samého velmi lidský, otevřený přístup, snahu čelit neúspěchům a dovednost hledat nové cesty a možnosti intervence.
V tomto ohledu je také nutné vzít v úvahu dynamiku sociální skupiny – tj. třídního kolektivu ve které se dítě právě nachází. Lze totiž velmi dobře využít pozitivního klimatu ve třídě a kolektiv tak přimět ke spolupráci – podpoře spolužáka apod. Také jsme již naznačili, že jednu z hlavních rolí bude jistě sehrávat rodinné zázemí dítěte, které je podstatě modelem při dodržování jídelních a pohybových návyků. Je tedy nutné přemýšlet i o strategii, jak velmi nenásilně a citlivě přimět ke spolupráci nejbližší rodinu dítěte.
Hledání strategie, možnosti diagnostiky problému a oslovení dítěte? V předchozích slovech jsme se snažili naznačit, že každé dítě je výsostně individuální bytost a úspěch intervence záleží na mnoha vnějších i vnitřních aspektech. Proto nelze hledat jednotný návod, strategii, jak postupovat.  Uveďme si zde několik situací a v návaznosti na ně i možnosti diagnostiky problému a možné intervence. Vycházejme však z předpokladu, že učitel usoudí, že je v jeho silách dítěti pomoci, že dítě bude spolupracovat. Pokud si však učitel nebude jistý, že je dítě připraveno ke spolupráci, pak je dobré dát najevo svou připravenost k pomoci, avšak nevyvíjet na dítě nátlak.
Pokud tedy vycházíme z předpokladu, že dítě je nějakým způsobem připraveno přijmout pomoc, nebo pomoc potřebuje a učitel usoudí, že bude ke spolupráci svolné, uveďme si několik situací:
Situace 1.: Ve třídním kolektivu je obézní dítě, které má díky svým nadbytečným kilogramům problém se začleněním do kolektivu, je nesebevědomé, nedokáže o svých problémech hovořit a svěřit se, ale je evidentní, že si přeje, aby mu byla nabídnuta pomoc.
Situace 2.: Ve třídním kolektivu je dítě, které nadbytečné kilogramy trápí, ale dokáže o nich hovořit, je vstřícné přijmout pomocnou ruku učitele.
Situace 3.: Ve třídním kolektivu je sebevědomé obézní dítě, které však svým „bezproblémovým“ chováním zakrývá pocity „méněcennosti“ a tyto projevy jsou jakýmsi „voláním“ po pozornosti, po pomoci.
Situace 4.: Ve třídním kolektivu je dítě neobézní, které však má vytvořen z nějakých příčin špatný obraz o svém těle a celá situace spěje k diagnostice některé z druhu poruch příjmu potravy.
Společným jmenovatelem všech čtyř situací je problematika diagnostiky a oslovení dítěte.
Z diagnostických metod pro naší situaci nejlépe poslouží přímé sledování žáka, vyhodnocování jeho chování a reakcí na určité situace a k dokreslení můžeme použít různých sociometrických testů např. žebříček hodnot apod.
Pro oslovení dítěte může učitel zvolit v zásadě dvě varianty –  a to přímé oslovení dítěte nebo zvolení některé z metod oslovení nepřímého, které ponechává větší prostor pro rozhodnutí ze strany dítěte. Není vyloučené také oba způsoby vhodně zkombinovat.
Přímé oslovení dítěte je taktikou, kterou můžeme použít v situaci, kterou jsme výše označili č. 2. V ostatních situacích je vhodné začít nepřímou formou oslovení a v případě potřeby použít metodu osobního rozhovoru, přímé nabídky.

Mezi nepřímé formy oslovení dítěte bychom mohli zařadit zejména společnou diskusi o tématech zdravého životního stylu, výživy. Velmi citlivě vedená diskuse může otevřít spoustu témat a v návaznosti na ně pak lze, aby učitel učinil nabídku k pokračování diskuse pro ty, které by zajímalo více z této problematiky a vytvořit tak menší skupinu zájemců (může jít i o štíhlé děti). Buď se k diskusi přidá i dítě, které potřebuje pomoci, nebo se můžeme vhodnou intervencí snažit jej k diskusi přimět. V návaznosti na diskusi může být založena „schránka důvěry“ kam se může obrátit každý, kdo by potřeboval pomoci nebo jej zajímalo některé z témat. Učitel tak má potencionální možnost k rozhovoru s dítětem.
Otevření školní poradny zdravého životního stylu – která je prezentována formou informační nástěnky, letáčky a v případě zájmu ze strany dítěte se lze učiteli s problémem svěřit osobně nebo si sjednat osobní schůzku pomocí schránky důvěry apod. Školní poradna se velmi dobře osvědčila i pro podchycení některých patologických jevů a dalších osobních problémů žáků.  
 
< Předch.   Další >
 
 
 
 
NOVINKY
NEJČTENĚJŠÍ
 
     
  Hravě žij zdravě - Tyto stránky vznikly a jejich provoz byl podpořen z dotačních programů MZ ČR Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví pro rok 2008, 2009 a 2010.
Veškerý zde publikovaný materiál (textový i obrazový), lze použít pouze s písemným souhlasem autora či vlastníka.
Kontaktovat je lze na našem e-mailu. - Webmaster: www, e-mail - Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 bodů.