www.hravezijzdrave.cz www.hravezijzdrave.cz www.hravezijzdrave.cz
 

Databáze potravin
PRO DĚTI
Aktuality
Soutěž Hravě žij zdravě
Akce pro děti
Rodinné kurzy
Zdravá výživa
Pohybová aktivita
Strážci zdraví
PRO RODIČE
Rady pro rodiče
Čtení pro rodiče
PRO ODBORNÍKY
Pro pediatry
Pedagogové a trenéři
Výživa dětí
OSTATNÍ
Hry
Humor
Recepty
On-line poradna
Odkazy
Vyhledat
Kontakt
RSS

S T A T I S T I K Y
Cíle výchovy a vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu  Tisk   Email
Napsal PhDr. Iva Málková   |   Čtvrtek, 07 srpen 2008
Výchova ke zdravému životnímu stylu má svá specifika, avšak platí pro ni i obecné principy, jako pro jakoukoli oblast výchovy a vzdělávání. Co je to tedy výchova a jaký je současný cíl vzdělávání? Uveďme si pro lepší přehled následující dvě definice (dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání):

 • Výchova – proces záměrného ovlivňování, působení na člověka, jehož cílem je pozitivní změna – moderněji pojato: vytváření podmínek tak, aby měl žák možnost se osobnostně rozvíjet, a to na základě jeho individuálních potřeb.
 • Současný cíl vzdělávání – poskytnout solidní všeobecné vzdělání (ucelené, zaměřené na osobnostní rozvoj), orientované na situace blízké životu, na zadávání konkrétních úloh a na praktické jednání, tj. podpora sociálního učení.

A jaké cíle by měly sledovat výchova a vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu?

 • Primárním cílem výchovného působení by mělo být vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, který v našem pojetí znamená soubor schopností a dovedností, které vedou ke zkvalitnění fyzického i duševního zdraví, a tím i celého života.
 • Výchovný cíl by měl být (v ideálním případě) podporován nejen samotnými učiteli pověřenými vedením dětí v oblasti zdravého životního stylu, ale i celkovým klimatem školy.
 • Dalším cílem by měla být i pomoc obéznímu dítěti ve třídním kolektivu, která však může být v mnoha ohledech velmi problematická, a proto vyžaduje vysoce fundovaný, citlivý přístup. Pokud není v silách učitele takovému dítěti pomoci, měl by mít za podpory školního prostředí možnost pokusit se dítě a jeho rodinu nasměrovat na odborná lékařská či psychologická pracoviště. Stejně tak je nutné postupovat v případě podezření na některou z poruch příjmu potravy.
 • Výchova dětí ke zdravému životnímu stylu je záležitostí dlouhodobou, vyžadující systematické působení, a to především v oblasti motivační. Proto by se mělo využít všech dostupných prostředků, jak velmi přirozenou formou zprostředkovávat dítěti základní schopnosti a dovednosti s využitím atraktivních forem školních i mimoškolních aktivit – diskuse, projekty, soutěže se změřením na tematiku po celou dobu jeho školní docházky.

 

Problematika zdravého životního stylu, která v sobě zahrnuje oblast výživy, tělovýchovy a neposlední řadě i duševní hygieny, není v žádném případě oborem ohraničeným, uzavřeným, ale naopak, stále se rozvíjejícím, a proto vyžaduje neustálé sebevzdělávání učitelů. Sebevzdělávání v těchto oblastech je důležité i proto, aby učitel dokázal zhodnotit relevanci nových poznatků přinášených veřejnosti prostřednictvím médií – reklama, knižní bestsellery, diety, „zázračné pilulky“ a přístroje apod.


Klíčové kompetence v oblasti zdravého životního stylu

Klíčové kompetence jsou hlavním pojmem, s kterým operuje rámcový vzdělávací program, a jsou zde specifikovány takto:

 • Souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti – zdravý životní styl je předpokladem fyzického i duševního zdraví jedince, proto by mu měla být věnována náležitá pozornost.
 • Cílem je vybavit žáky souborem klíčových kompetencí na jím dosažitelné úrovni – tedy kompetencí k tomu, aby uměl správně zařadit pravidla zdravého životního stylu do svého života, a předcházet tak sociálně-patologickým jevům.
 • K utváření a rozvíjení klíčových kompetencí musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti probíhající ve škole.
 
V etapě základního vzdělávání jsou požadovány tyto klíčové kompetence, které lze v oblasti zdravého životního stylu, resp. prostřednictvím témat zdravého životního stylu rozvíjet.
 • Kompetence k učení (získávání základních poznatků o výživě, potravinách, fyziologických účincích pohybu atd., avšak těsně spjaté s praktickým užitím získaných informací).
 • Kompetence k řešení problémů (zadávání různých problémových úkolů, plnění úkolů na podkladě reálných životních situací – vaření, nakupování, tvorba reklamní kampaně pro zdravý životní styl apod.).
 • Kompetence komunikativní (nutnost komunikace ve skupinách, při řešení úkolů, styk s lidmi – besedy, rozhovory).
 • Kompetence sociální a personální (zkvalitňování osobního životního stylu jako předpokladu pro dobrý rozvoj osobnosti žáka).
 • Kompetence občanské (primární prevence dětské obezity – propagační akce, zdůraznění celosvětového významu řešení problému dětské obezity.
 • Kompetence pracovní (praktické úkoly – vaření, příprava pokrmů, zajištění akcí apod.).


 
< Předch.   Další >
 
 
 
 
NOVINKY
NEJČTENĚJŠÍ
 
     
  Hravě žij zdravě - Tyto stránky vznikly a jejich provoz byl podpořen z dotačních programů MZ ČR Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví pro rok 2008, 2009 a 2010.
Veškerý zde publikovaný materiál (textový i obrazový), lze použít pouze s písemným souhlasem autora či vlastníka.
Kontaktovat je lze na našem e-mailu. - Webmaster: www, e-mail - Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 bodů.