www.hravezijzdrave.cz www.hravezijzdrave.cz www.hravezijzdrave.cz
 

Databáze potravin
PRO DĚTI
Aktuality
Soutěž Hravě žij zdravě
Akce pro děti
Rodinné kurzy
Zdravá výživa
Pohybová aktivita
Strážci zdraví
PRO RODIČE
Rady pro rodiče
Čtení pro rodiče
PRO ODBORNÍKY
Pro pediatry
Pedagogové a trenéři
Výživa dětí
OSTATNÍ
Hry
Humor
Recepty
On-line poradna
Odkazy
Vyhledat
Kontakt
RSS

S T A T I S T I K Y
MOTIVACE dětí v oblasti zdravého životního stylu  Tisk   Email
Napsal Jana Divoká   |   Čtvrtek, 07 srpen 2008
V oblasti zdravého životního stylu je, a to zejména vzhledem k toxickému prostředí plnému nezdravých potravin a aktivit, nejdůležitější dobrá motivace a jejím prostřednictvím i vysvětlení toho, proč je zdravý životní styl tak důležitý. Velmi podstatný je z hlediska motivačního také příklad dospělého – tedy pracovníka, který danou problematiku předkládá.
Celý článek...
 
Cíle výchovy a vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu  Tisk   Email
Napsal PhDr. Iva Málková   |   Čtvrtek, 07 srpen 2008
Výchova ke zdravému životnímu stylu má svá specifika, avšak platí pro ni i obecné principy, jako pro jakoukoli oblast výchovy a vzdělávání. Co je to tedy výchova a jaký je současný cíl vzdělávání? Uveďme si pro lepší přehled následující dvě definice (dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání):
Celý článek...
 
KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE DĚTSKÉ OBEZITY  Tisk   Email
Napsal PhDr. Iva Málková   |   Čtvrtek, 07 srpen 2008
Současná civilizovaná společnost vytváří klima negativního postoje k obézním, zesměšňuje je v masových médiích, mechanicky spojuje kila s hodnotou osobnosti, vyzdvihuje vyhublost. Obezita ztěžuje dítěti život od útlého věku. Již v mateřské škole se v různých průzkumech ukázalo, že obézní děti patří mezi nejméně oblíbené, a tato diskriminace se s nimi táhne po celý život. Děti sami ani nedají často najevo, jak je obezita trápí.
Celý článek...
 
Pohled PSYCHOLOGA na obezitu  Tisk   Email
Napsal PhDr. Iva Málková   |   Úterý, 05 srpen 2008
Obezitu je třeba pojímat komplexněji, není to jen porucha týkající se nevhodného složení těla, ale je to též odlišnost celkového postoje obézních ke svému tělu, tvaru postavy, otázce jídla a  k  problematice kilogramů navíc vůbec. Co je příčinou tohoto jevu?
Celý článek...
 
Škola jako výchovný činitel při ZMĚNĚ POHYBOVÝCH NÁVYKŮ  Tisk   Email
Napsal PhDR. Iva Málková   |   Úterý, 05 srpen 2008
Když  začne mít  dítě ve škole problémy s psaním či čtením, ve většině případů zkoumáme, zda se nejedná o některou z vývojových poruch učení. Pokud je taková porucha u dítěte diagnostikována, má být dle litery zákona učitelem respektována a zohledněna. Pro dítě s vývojovou poruchou učení tedy řešení, jak získat kladný přístup k předmětu, ve kterém má problémy, existuje, resp. jeho existence je vhodně podpořena, a to i  proto, že se jedná o problematiku, které se v současné době věnuje na školách velká pozornost. Ale co obézní dítě, kterému nejde tělocvik a v průběhu školní docházky naráží na učitele tělesné výchovy, kteří nehledí na jeho handicap jako na nemoc, ale za neschopnost se přestat přejídat, lenost apod.?
Celý článek...
 
Škola jako výchovný činitel při FORMOVÁNÍ STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ  Tisk   Email
Napsal PhDr. Iva Málková   |   Úterý, 05 srpen 2008
Dítě  není  samozřejmě  ovlivňováno  pouze  rodinou, ale řadou dalších vlivů.  Mezi důležité vlivy zevního prostředí patří též kolektivní zařízení – školky, školní jídelny. Po stránce nutriční by  měla být v těchto zařízeních zajištěna racionální skladba výživy. Ve větších školních jídelnách mají děti možnost výběru ze dvou jídel, což je jistě velmi pozitivní, ale nezabráníme tu tomu, aby si obézní děti nezvolily spíše jídlo pro ně méně vhodné. Určitým řešením je dát možnost rodičům, aby předem s dítětem probrali vhodnost výběru.
Celý článek...
 
PREVENCE DĚTSKÉ OBEZITY  Tisk   Email
Napsal PhDr. Iva Málková   |   Úterý, 05 srpen 2008
Obezita představuje v naší zemi problémy jednak s ohledem na její závažné negativní důsledky a jednak s ohledem na velké množství lidí, které postihuje. A jako u většiny nemocí je snadnější jí předcházet než ji léčit.
Obezitě můžeme předcházet na třech úrovních, mluvíme tedy o třech druzích prevence.

Celý článek...
 
Výskyt nadváhy a obezity u dětí v ČESKÉ REPUBLICE  Tisk   Email
Napsal MUDr. Hana Cabrnochová   |   Čtvrtek, 24 červenec 2008
MUDr. Hana Cabrnochová, praktická lékařka pro děti a dorost a předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP hovoří o výskytu nadváhy a obezity v České populaci u dospělých i dětí.

V ordinacích dětských lékařů se v posledních letech objevuje stále více dětí, u kterých se projevují první příznaky onemocnění dříve provázejících pouze dospělé, jako jsou např. vysoký krevní tlak nebo cukrovka 2. typu. Mnohá z těchto onemocnění přitom mají jeden společný rizikový faktor – nadměrnou hmotnost. Pediatři již delší dobu upozorňovali na nárůst výskytu nadváhy a obezity v dětském věku. Nedávno byla zveřejněna nová data, která tento trend zejména u školáků potvrzují.

Celý článek...
 
Rady pro učitele - možnosti působení na obézní dítě ve školách  Tisk   Email
Napsal PhDr. Iva Málková   |   Čtvrtek, 24 červenec 2008
Úloha školy v prevenci obezity – výchova ke zdravému životnímu stylu, edukace učitelů a vychovatelů, změna klimatu školy
Výchova ke zdravému životnímu stylu není ve školách prozatím pojata jako samostatný předmět. Témata z této oblasti prolínají látkou jiných předmětů (prvouka, přírodověda, rodinná a tělesná výchova) nebo jsou zařazována prostřednictvím samostatných preventivních programů – přednášek, kulturních pořadů, diskusí, školních projektů. Ze zkušeností však vyplývá, že témata zdravé výživy a nutnosti pohybové aktivity jsou poněkud zanedbávána a větší důraz je kladen na prevenci  užívání návykových látek a sexuální výchovu. Ač nechceme na tomto místě nijak zobecňovat, lze říci, že  prevence obezity není většinou na školách na takové úrovni, jaká se jeví být nezbytná.
Celý článek...
 
Poruchy příjmu potravy  Tisk   Email
Napsal PhDr. Iva Málková   |   Středa, 23 červenec 2008
Obezita a poruchy příjmu potravy mají některé společné charakteristiky. Obezita hraje významnou roli v příčinách poruch příjmu potravy a přísné diety následované přejídáním zase při rozvoji obezity.

Pro poruchy příjmu potravy i obezitu je příznačná přehnaná  kontrola, nevhodné stravovací návyky a negativní myšlenky ve vztahu k vlastnímu tělu. Lidé s bulimií, záchvatovitým přejídáním či obezitou, mají často pocit, že nejsou schopni ovlivňovat jiné životní oblasti než oblasti týkající se jídla, váhy, tvaru těla apod. Pocit kontroly se snaží navodit dodržováním striktních pravidel  příjmu potravin – tedy dodržováním diety,  bulimici přidají navíc kompenzační chování  k přejedení, jako je zvracení, užívání projímadel a odvodňovacích léků. Striktní dodržování pravidel pro ně znamená sílu a úspěšnost, sebemenší porušení je výrazem slabosti.
Celý článek...
 
Výchovné působení učitele v oblasti ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU  Tisk   Email
Napsal PhDr. Iva Málková   |   Středa, 23 červenec 2008
Vedení dětí ke zdravému životnímu stylu je velmi citlivá a svým způsobem specifická oblast výchovného působení, a proto klade i jisté zvláštní požadavky na osobnostní i odbornou způsobilost učitele. Na kvalitě dovedností, schopností i znalostí výchovného pracovníka poté závisí i efektivita celého výchovného procesu. Vyzdvihněme nyní některé nejdůležitější specifické role (resp. kompetence) učitele a popišme si, jaké požadavky jsou v rámci těchto rolí kladeny na učitele:
Celý článek...
 
 
 
 
 
NOVINKY
NEJČTENĚJŠÍ
 
     
  Hravě žij zdravě - Tyto stránky vznikly a jejich provoz byl podpořen z dotačních programů MZ ČR Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví pro rok 2008, 2009 a 2010.
Veškerý zde publikovaný materiál (textový i obrazový), lze použít pouze s písemným souhlasem autora či vlastníka.
Kontaktovat je lze na našem e-mailu. - Webmaster: www, e-mail - Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 bodů.