www.hravezijzdrave.cz www.hravezijzdrave.cz www.hravezijzdrave.cz
 

Databáze potravin
PRO DĚTI
Aktuality
Soutěž Hravě žij zdravě
Akce pro děti
Rodinné kurzy
Zdravá výživa
Pohybová aktivita
Strážci zdraví
PRO RODIČE
Rady pro rodiče
Čtení pro rodiče
PRO ODBORNÍKY
Pro pediatry
Pedagogové a trenéři
Výživa dětí
OSTATNÍ
Hry
Humor
Recepty
On-line poradna
Odkazy
Vyhledat
Kontakt
RSS

S T A T I S T I K Y
Stanovy STOB PLUS o.s.  Tisk   Email
Napsal PhDr. Iva Málková   |   Středa, 23 červenec 2008
Stanovy občanského sdružení STOB PLUS o.s.
 
Čl. 1
Název a sídlo
1. Občanské sdružení STOB PLUS o.s. (dále jen sdružení) má své sídlo v Praze, Poljanovova 3158, Praha 4, 140 00.
Čl. 2
Charakter sdružení
1. Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením , vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb. , o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3
Cíle činnosti sdružení

Základními cíli činnosti sdružení jsou zejména:

1.    Propagace a osvěta v oblasti problematiky zdravého životního stylu
Cílová skupina: dospělí, děti, školy a školská zařízení, zdravotnická zařízení, jiné neziskové organizace zejm. se zaměřením na postižené či jinak handicapované občany

2.    Podpora systematické prevence obezity, zejm. obezity dětské

3.    Vytváření sítě odborníků, kteří budou působit jako poradci zdravého životního stylu

4.    Pořádání  kurzů s terapeutickým programem, pořádání školení odborníků, víkendových pobytů, informačních akcí a akcí podporujících zdravý životní styl (soutěže, celostátní setkání apod.)

Čl. 4
Formy činnosti sdružení
Formami činnosti sdružení jsou zejména:

1.    Propagační, popularizační a edukativní činnost (lektorská a poradenská)  zaměřená zejména na:
a) Podporu zvyšování úrovně zdravého životního stylu prostřednictvím cílených aktivit a  pořádáním akcí pro veřejnost.
b) Podporu informovanosti odborné veřejnosti (lékařů, zdravotních sester,  pedagogů aj.) prostřednictvím pořádání seminářů, přednášek a konferencí.
c) Poradenská a lektorská  činnost v oblasti zdravého životního stylu
d) Informační a publikační činnost – vydávání letáků a publikací; využití internetových nástrojů.
2. Spolupráce se subjekty zabývajícími se problematikou blízkou cílům sdružení

Čl. 5
Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let i právnická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánu sdružení.  Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí sdružení. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání prostou většinou hlasů. Přijetí člena se sděluje písemně. Sdružení vede evidenci členů.

2. Člen sdružení má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze,
b) volit orgány sdružení tj.výbor sdružení, přičemž fyzická osoba disponuje 1 hlasem a počet hlasů právnické osoby určuje členská schůze, čestný člen má hlas poradní,
c) být volen do orgánů sdružení tj.do výboru sdružení,
d) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
e) podílet se na praktické činnosti sdružení
f) být informován o veškeré činnosti sdružení, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve sdružení
3. Člen sdružení má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,
b) aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
c) účastnit se jednání výboru sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.
4. Členství ve sdružení zaniká:
a) doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje výboru sdružení,
b) úmrtím člena sdružení,
c) zánikem sdružení,
d) vyloučením člena sdružení členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.
5. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.
Čl. 6
Organizační uspořádání

1. Jediným orgánem sdružení je výbor sdružení, který je volen členy sdružení na členské schůzi.

2. Sám vyvíjí činnost a řídí práci sdružení na základě svých usnesení

3. Tvoří jej nejméně 3 zvolení členové sdružení.

4. Jednání výboru jsou otevřená.

5. O jednání výboru se vyhotovuje zápis

6. Výbor vede seznam členů sdružení vč. hospodaření sdružení, tzn. vede účetnictví
sdružení.

7. Rozhodnutí výboru sdružení  jsou pravomocná, pokud pro ně hlasovala nadpoloviční většina výboru (tj. 2).

8. Jednotliví členové výboru sdružení jsou dále pověřeni i dalšími odbornými  a kontrolními činnostmi, které jsou schváleny členskou schůzí sdružení.

Čl. 7
Územní jednotky sdružení
1. Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou.

Čl. 8
Jednání jménem sdružení
1. Jménem sdružení jedná výbor sdružení a to každý z jeho členů samostatně. Výbor může k jednání jménem sdružení písemně zmocnit člena sdružení.
Čl. 9
Změna stanov
1.Orgánem příslušným rozhodovat o změněn stanov sdružení je výbor sdružení.

Čl. 10
Hospodaření sdružení

1. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor sdružení.

2. K zajištění běžného hospodaření , k nakládání s majetkovými hodnotami vede účetnictví.

3. Příjmy sdružení tvoří pouze příjmy příspěvkové, tj.:  dary,  granty, příjmy z veřejných sbírek a příspěvky fyzických i právnických osob.

4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

5. Za hospodaření a vyúčtování odpovídá pověřený člen výboru.

Čl. 11
Zánik sdružení a  způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

1. Sdružení zanikne usnesením výboru o zániku občanského sdružení nebo pravomocným rozhodnutím příslušného ministerstva o jeho rozpuštění v souladu se zákonem.

2. V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.

Čl. 12
Přechodná a závěrečná ustanovení

1.    Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace Ministerstvem vnitra ČR.

2.    Jménem sdružení, až do vytvoření řádných orgánů tj. výboru sdružení,  jedná přípravný výbor ve složení:

PhDr. Iva Málková, bytem Poljanovova 3158, Praha 4, 140 00, RČ: 555303/0021
Mgr. Jana Divoká, bytem Sluhy 24, 250 63, RČ: 756103/1049
Zuzana Málková, bytem Poljanovova 3158, Praha 4, 140 00 , RČ: 846025/0183

3. Přípravný výbor má veškeré pravomoci výboru sdružení do první členské schůze, kdy bude zvolen výbor sdružení. První členská schůze bude svolána nejpozději do 1 měsíce ode dne registrace těchto stanov.


za přípravný výbor STOB PLUS, Mgr. Jana Divoká

 
< Předch.   Další >
 
 
 
 
NOVINKY
NEJČTENĚJŠÍ
 
     
  Hravě žij zdravě - Tyto stránky vznikly a jejich provoz byl podpořen z dotačních programů MZ ČR Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví pro rok 2008, 2009 a 2010.
Veškerý zde publikovaný materiál (textový i obrazový), lze použít pouze s písemným souhlasem autora či vlastníka.
Kontaktovat je lze na našem e-mailu. - Webmaster: www, e-mail - Optimalizováno pro rozlišení 1024x768 bodů.